#Dlo

foto: @kluppen, Instagram

Mond nap viv la, li vivan e li gen anpil fòs, men menm oganis ki pi fó a bezwen dlo pou li ka viv. Paròl pwofèt Ezayi a prezante nou yon imaj de yon ti boujon ki boujonen soti nan yon chouk bwa, ansanm avèk anpil dlo pou wouze tè a. Imaj sa yo envite nou konsidere kijan dlo pwisan anpil e li raple nou tou kijan Bondye gen pouvwa pou li netwaye nou. Nan sezon Lavan saa, ke nou prepare nou pou n resevwa dlo ki pase tout swaf e ki ka netwaye tout moun, ke nou pare nou pou nou fè sa ki byen.