#Dosil

foto: Paula Miller Cravens

“… fè sa ki dwat… renmen fè sa ki bon … mache san lògèy devan.” Pawòl sa yo ki soti nan liv pwofèt Miche a kanpe dozado ak sa mond lan mande nou fè, kote pouvwa ak egoyis pran premye plas, epi imilite se tankou feblès. Kòm disip Jezi, nou aple pou nou mennen yon lavi kote nap sèvi moun san lògèy, kote nap detache nou avek egoyis pou n’ ka pran swen moun y’ap peze yo, pou nou renmen lènmi nou yo, epi pataje lapè Kris la ak tout moun.