Gen plizyè fason diferan ou ka patisipe nan #AdventWord!

Tout fason sa yo kòrèk!

Menmsi ou jis li ak priye avek meditasyon wap jwenn chak jou sou imèl, osinon ou gade sa lòt moun pibliye sou Instagram, Twitter oswa Facebook, osinon ou pataje meditasyon paw avek imaj – tout se mwayen ou ka patisipe nan kominote Lavan saa ki rampli avek lapriyè.

Chak grenn moun, osinon legliz yo, ak group rejyonal yo ka pataje jan yo viv lafwa yo nan plizyè fason diferan.

Gade pi ba, wap wè kèk myayen pou rantre nan lapriyè avèk lòt moun pandan tan Lavan saa.


Kòman ou ka patisipe nan #AdventWord?

Dekouvri kijan kominote entènasyonal nou an patisipe nan #AdventWord. Gen plizyè fason  pou moun kominike, TOUT fason sa yo kòrèk.


Ekri Haikus

foto: John W. Stevens

Non:
John W. Stevens

Kibò mwen patisipe:
FACEBOOK | INSTAGRAM

kòman:
Mwen kòmanse ekri Lapriyè “Haiku” sa fè yon bon bout tan (mwen gen kat liv ki gen  kèk nan priyè sa yo, sa ki pi nèf la, “Lapriyè haiku nan yon Kle an Twa”). Pawòl Lavan an se yon bon fason pou m ‘ patisipe nan pi gwo kominote a kòm, chak jou, nou konsantre nou sou yon mo mo ke nou chache konprann plis avèk tout kalite imaj. Mwen renmen fason priyè haiku yo ye, ki se, sa mwen rele, “Priye nan yon bwat.” Yo pa anpil mo, men yo genyen yon pi gwo foto.

Poukisa ou te deside patisipe nan fason sa a ?:
AdventWord pran bwat saa (ki se priyè Hiaku a), e li fè li vin pi piti. Kominite a vin bay yon mo pi plis sans.


Panse ki soti sou medya sosyal

Non:
St. Martin’s Anglican Church (Pawas Sen Maten, Legliz Anglikàn)

Kibò nou patisipe:
Nou mete yo sou Twitter sou #AdventWord epi nou mete yo sou Facebook tou sou paj Facebook ou. Nou mete yo sou paj Facebook pa nou tou konsa moun kap swiv nou yo kapab we koman nou konekte avèk kominote entènasyonal la.
FACEBOOK | TWITTER

Kòman?:
Ekip kominikasyon nou an itilize imaj, vèsè biblik ak lòt pawòl  pou nou nou mete sou entènèt. Nou ankouraje legliz yo tou pou patisipe dirèkteman sou paj entènèt AdventWord nou oswa yo ka ekri sou pati vizitè sou paj nou an pou nou ka pataje pawòl yo ak meditasyon yo. Nou konnen tou ke gen anpil moun ki toujou pè jan nap fè sa sou medya sosyal yo, kidonk nou ap eseye wè kijan nou ka mete tout moun ladan l’. Nou genyen yon liv #AdventWord ak materyèl ak mo pou chak jou yo (vizite dezyèm foto anba a). Liv la te disponib pandan tout sezon Lavan an, konsa gen moun ki te gen yon chans pran yon ti souf pandan monte desann kite genyen nan sezon fèt la, yo te kalkile sou mo yo te jwenn chak jou yo, epi yo te ajoute pawòl pa yo nan liv la pwòp fason pa yo, pandan yo rete konekte ak prezans Bondye nan lavi yo.

Poukisa ou te deside patisipe nan fason sa a ?:
Nou te reyisi gide plis moun yo patisipe pa mwayen medya sosyal yo. Manm Komite Kominikasyon an te santi yon bon koneksyon ak pwosesis saa pandan nou tap konekte tout manm kominote entènasyonal la pa mwayen foto, pawòl / meditasyon ak pawòl Bondye a epi nou vle kontinye fè  fanmi pawas nou yo nan bèl pwojè sa a. Nou ap fè anons kounye a, nap mande tout moun yo kòmanse panse sou sezon an AdventWord kap vini an – nou ap ankouraje yo panse sou AdventWords ki pase yo epi pran foto de sa ki pase nan lavi yo chak jou yo ki vle di yon bagay pou yo. Nou pral enprime foto sa yo epi nap mete yo prè pou pwojè AdventWord legliz la. Nou pral envite yo patisipe nan ajoute foto, pawòl, panse sou yon tablo ki pral gen mo kap vini yo. Nou pral mete tablo a ajou chak semèn, se konsa lè nou fini, nap gen postè ki pral fè “AdventWord Quilt”. Nou prale dousman pandan nap gide moun yo pou yo eseye patisipe sou entènèt.

foto: St. Martin’s Anglican Church
(Pawas Sen Maten)
foto: St. Martin’s Anglican Church
(Pawas Sen Maten)


Meditasyon Media Sosyal nan Plizè Lang

foto: Catherine Lee

Non:
Catherine Lee, “Church Mission Society” (CMS) patnè misyon nan Wayòm ini, li ap travay ak Legliz episkopal nanTaiwan, ki fè pati Pwovens 8.

Kibo mwen patisipe:
FACEBOOK | BLOG

Kòman ?:
Lavan se pi bon sexon nan ane a pou pataje bòn nouvèl Levanjil la ak zanmi nan tout mond lan sou medya sosyal, e mwen chwazi fè sa pandan men poste pawòl meditasyon chak jou yo ansanm ak yon foto ki mache ak mo jou a, ke mwen pran galeri foto mwen. Si tradiksyon yo disponib, mwen poste meditasyon yo ni nan lang Mandaren Chinwa ni an Anglè. Nan dènye ane yo, foto mwen yo te mache avèk pawol mwen te groupe yo, kidonk nan lane 2017, mwen itilize yon seri de foto Taiwan  ke vizitè te pran nan lane 1960, vizitè sa yo te soti nan Dyosèz Karolin dinò lè nou te asosye avek yo. Nan 2018, tout foto yo mwen poste yo, se te foto mwen te pran nan yon retrèt ki te fèt nan Holy Island, Lindisfarne, Wayòm ini. (gade foto ki atache yo). Ane sa a, mwen espere itilize foto ke mwen te pran nan katedral nan Wayòm ini, sou sizyèm mwa depi mwen kite lakay mwen.


Kòman ou ka patisipe nan#AdventWord?
Ou genyen yon lòt jan ou ta renmen patisipe?

Voye yon imel pou nou sou:  adventword@vts.edu
epi fè nou konnen!