Yon ti mo Konènan #AdventWord …

Sa fè 7(sèt) ane youn dèyè lòt, #AdventWord ap ranmase lapriyè pa mwayen de yon kalandriye mondyal sou entènèt la sou tan Lavan an. kòmanse Dimanch, 29 Novanm, Seminè Teoloji nan Vijini ap ofri meditasyon ak imaj pandan sezon saa ki apa pou Bondye. Ou kapab wè Imaj ak meditasyon yo atravè sit entènèt #AdventWord, oubyen direktemman sou imèl ou chak jou,  oubyen tou sou FacebookInstagram ak Twitter, ak videyo ASL sou YouTube. Ane sa a, meditasyon yo ap disponib nan lang anglè, panyòl, ak kreyòl Ayisyen.

“Nan tout monte desann ki genyen nan mwa Desanm nan, li fasil anpil pou nou pèdi privilèj ke nou genyen pou nou se moun kap tann Kris la ki gen pou fèt. Gro lide “AdventWord la, se pou envite nou tout pran yon ti souf chak jou pandan tan Lavan an pou nou – lapriyè, panse, ak reponn. Bote repons saa se ekzitans yon kalandriye ke nou tout ap pataje youn ak lòt. “


-VENERAB IAN S. MARKHAM, DWAYEN AK PREZIDAN SEMINÈ TEOLOJI NAN VIJINI

Rantre nan yon kominote entènasyonal nan lapriyè pou w ka dekouvri mistè ak mèvèy tan Lavan an!


Pandan nap prepare nou pou n’ antre nan sezon saa ki  apa pou Bondye, nou espere kreye yon gro rezo lapriyè mondyal, avèk imaj ak meditasyon, ki janbe rive jwenn plizyè peyi nan lang yo,. “

 SARAH STONESIFER, MISYONÈ DIGITAL POU SEMINÈ TEOLOJI NAN VIJINI

Kòman li fonksyone

Kèk chwa ou genyen!

  • Enskri pou ou ka resevwa imèl yo chak jou, meditasyon yo ak imaj yo ap vin jwenn ou chak maten nan bwat resepsyon imèl ou.
  • Swiv #AdventWord sou Instagram, Facebook oswa Twitter pou ou ka wè menm meditasyon sa yo ak imaj yo.

Ou vle kòmante?

  • Ouvri paj Google(gmail ?) ou, paj Twitter, oswa cheche sitwèb AdventWord sou Google, epi ekri e pibliye refleksyon ou a.
  • Make AdventWord sou medya sosyal ou pi pito a, lè ou pibliye pwòp refleksyon ou ak imaj!

Ou gen Kesyon?