#Restore

foto: VTS

 “Mete nou sou 2 pye nou ankò, O Senyè Bondye ki gen tout pouvwa a.” Salmis la kriye twa fwa, “briye limyè vizaj ou sou nou, epi na delivre.” Gen anpil rezon ki ka fè nou santi doulè ak soufrans, men gen yon yon sèl sous ki ka bay lavi ak lapè. Tan Lavan an ap kleronnen byen fò pou n’ kase tèt tounen epi jwenn ak pwòp tèt pa nou nan limyè vizaj Bondye, pou nou ka retabli vini yon moun ankè pa pouvwa moun nap tann nan.