#25 Desanm

Gwo prolog Levanjil Jan an prezante nou yon istwa trè diferan konsènan enkanasyon an de istwa ki soti nan levanjil selon Lik ke nou konn tande nan vèy Nwèl la. Yè swa, nou tande pale de zanj yo ak gadò mouton yo. Nou te tande pale de nesans Jezi ki fèt sou latè [sou latè?] nan kondisyon ki enb anpil. Mari ak Jozèf la. Nou ap eseye prezante yon imaj de Nwèl la.

Lekti levanjil ki li jodi a ale pi lwen. Se vre, prològ la pale byen de Jezi ki fèt nan lachè a: “Pawòl la tounen moun. Li te vin viv nan mitan nou, li mennen yon lavi ki te konfòm nèt ak verite a, ak renmen nan tout kè li. Nou wè pouvwa li, se te pouvwa Bondye Papa a te bay sèl Pitit li a.” (Jan 1:14). Men, mo ki gen plis enpotans laa se siyifikasyon, lajè, ak bèl bagay.

Prèske nan menm tan Nouvo Testaman an te ekri, Inyas, yo evèk nan lavil Antiòch, te anseye, “gen yon sèl Bondye, ki te manifeste tèt li pa Jezikri, Pitit li, ki se Pawòl ki la pou tout tan, e li pa soti nan silans.” Se yon bèl fason pou nou pale de Jezi, Seyè nou an: se li ki pawòl la, se vwa menm Bondye Papa a, Pitit la, ak Lespri Sen an.

Pandan sezon Lavan sa a, chak jou te goute yon mo diferan. Sa se yon bon disiplin, e petèt nou pral goute pawòl Bondye a ki ekri nan Bib la fason sa a nan jou, mwa, ak ane kap vini yo. Lavan, apre tout bagay, se pa sèlman yon sezon pou nou prepare Nwèl la, men se yon sezon pou nou chanje tout lavi nou.

Mwen renmen yon bèl espektak Nwèl, men jodi a gen plis sinyifikasyon ke sa. Nwèl la fè nou sonje ke Bondye nou an pa lwen. Pa mwayen Jezikri Bondye te fèt nan mond lan pou l vin pote nou konkou, pou l re montre nou renmen tout bon vre. Nan jou Nwèl la, nou fè lwanj Bondye pou nesans Jezikri, Pawòl ki la pou tout tan an.